Všechny naše prodejny máme otevřené. Dodržujeme veškerá hygienická opatření pro váš bezpečný nákup. Těšíme se na vás!

VOP zákaznického programu YESPASS

 1. Obecná ustanovení
  1. Zákaznický program YESPASS (dále „zákaznický program“, „program“) je vlastněn a provozován společností SMART myMONEY a.s., se sídlem Nad Ovčírnou V 1778/11, 760 01 Zlín, Česká republika, IČ: 28352599, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5904 (dále “provozovatel”, „společnost“). Zákaznický program YESPASS je určen zákazníkům partnerských prodejen a umožňuje zákazníkům shromažďovat body na osobním účtu za nákupy v partnerských prodejnách v České republice. Na základě získaných bodů provozovatel poskytne uživatelům různé odměny (jako jsou poukázky a kupóny). Více informací o programu YESPASS je k dispozici na internetových stránkách programu yespass.cz nebo na lince 800 989 989 od 7:30 do 16:00 každý pracovní den.
  2. Partnerskou prodejnou se rozumí každá provozovna smluvních partnerů označená logem YESPASS a uvedená v seznamu partnerských prodejen na webové adrese yespass.cz/prodejny/ (dále „partner“, „partnerská prodejna“).
  3. Zákazník v rámci členství v zákaznickém programu sbírá elektronické body (dále „body“) z každého nákupu zboží či služeb v partnerských prodejnách, a tyto body následně uplatňuje v provozovnách smluvních poskytovatelů odměn (dále „poskytovatel odměn“) dle pravidel jednotlivých akcí.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují základní pravidla, kterými se budou řídit vztahy mezi provozovatelem a zákazníky, při účasti v zákaznickém programu YESPASS.

 

 1. Členství v programu
  1. Programu se mohou účastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, které souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami před jejich registrací do programu YESPASS v kamenné prodejně, nebo správně vyplnili registrační online formulář na yespass.cz nebo řádně registrovali prozatím neregistrovanou kartu obdrženou v kamenné prodejně (dále jako „člen“, „zákazník“). Lze užívat pouze jeden účet YESPASS, vícenásobné členství není možné, avšak jeden účet YESPASS mohou užívat až 5 osob. Registrací v programu YESPASS zákazník souhlasí s všeobecnými podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.
  2. Na členství v zákaznickém programu není právní nárok. Společnost si vyhrazuje právo neudělit členství bez uvedení důvodu.
  3. Členství lze získat pouze jedno. Při vícenásobné přihlášce je společnost oprávněna odmítnout aktivaci, kterou obdržela Společnost jako druhou v pořadí. Slučování členství resp. kont není možné.
  4. Doba trvání členství není časově omezena. Členství může být ukončeno podle článku 10, tj. zejména ze strany společnosti zejména při závažném porušení VOP, nebo při uplynutí platnosti bodů, nebo na žádost zákazníka.
  5. Po ukončení členství společnost odstraní zákaznické konto, stejně jako veškeré osobní údaje zákazníka.

 

 1. Členské konto a Zákaznický portál
  1. K uplatnění bodů a čerpání dalších výhod je nutná aktivace členského konta („aktivace“, „registrace“), která se realizuje vyplněním formuláře v kamenné prodejně partnera nebo vyplněním povinných údajů v zákaznickém portálu, zejména jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, emailu, telefonu a hesla. Vyplněním těchto povinných údajů získává zákazník možnost obsluhovat funkce členského konta a plně čerpat výhody zákaznického programu, blokovat zákaznickou kartu při ztrátě, a tím chránit svoje úspory.
  2. Každému zákazníkovi, u kterého proběhla aktivace, je zřízeno členské konto a přístup do zákaznického portálu.
  3. Členské konto eviduje jednotlivé nákupy zákazníka, získané a uplatněné body a zůstatky, stejně jako ke kontu přiřazené zákaznické karty. Každé konto může mít až pět karet (v rámci zákazníkovy domácnosti).
  4. Zákaznický portál je přístupný prostřednictvím internetové stránky yespass.cz, a je chráněn loginem, kde má zákazník k dispozici veškeré informace a funkce nutné k obsluze členského konta.
  5. Při třetím neúspěšném pokusu o přihlášení do zákaznického portálu, může být přístup zákazníka zablokován. O obnovení přístupových údajů (loginu) může zákazník požádat emailem či telefonicky, jak je uvedeno na a internetových stránkách yespass.cz.
  6. V zákaznickém portálu může člen prohlížet veškeré pokladní doklady z uskutečněných transakcí u vybraných partnerů, u kterých byla použita zákaznická karta, a to minimálně 2 měsíce zpětně.
  7. Prostřednictvím zákaznického portálu se může člen účastnit státní účtenkové loterie „ÚČTENKOVKA“ (podrobnosti o účtenkové loterii jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele účtenkovky uctenkovka.cz). Kliknutím na příslušné tlačítko v zákaznickém portálu u konkrétního dokladu budou odeslány příslušné údaje provozovateli účtenkovky a zákazník se tak zařadí do slosování. Odesláním dokladu do účtenkovky zákazník výslovně souhlasí s odesláním svých osobních údajů požadovaných provozovatelem účtenkovky a se zpracováním osobních údajů provozovatele účtenkovky (www.uctenkovka.cz/docs/Uctenkovka-ochrana-osobnich-udaju.pdf). Společnost nenese odpovědnost za fungování účtenkovky, či její pravidla, obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů.

 

 1. Zákaznická karta
  1. V případě aktivace členského konta v kamenné prodejně obdrží zákazník zákaznickou kartu s jedinečným číslem po podepsání vyplněného registračního formuláře k zaznamenání bodů získaných za provedené nákupy zboží a služeb u partnerů. V případě podání žádosti online bude taková zákaznická karta zaslána členovi v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou při online registraci.
  2. V kamenné prodejně může zákazník obdržet i anonymní zákaznickou kartu, která se aktivuje prvním použitím. Užívání anonymní zákaznické karty umožňuje zákazníkovi dočasně čerpat po dobu 30 dnů ode dne její aktivace některé výhody programu (klubové ceny). Anonymní zákaznická karta umožňuje bez omezení sběr bodů za nákupy, avšak k jejich uplatnění je nezbytná řádná online aktivace členského konta. Anonymní zákaznická karta může být dodatečně přiřazena k již existujícímu členskému kontu, a to prostřednictvím členského portálu. K jednomu členskému kontu může být přiřazeno až 5 karet (domácnost).
  3. Zákaznická karta je vlastnictvím společnosti, je určena ke sbírání bodů za nákupy a slouží k identifikaci zákazníka při získávání bodů a výhod a čerpání bodů a výhod u poskytovatelů odměn. Lze ji použít pouze členem nebo členem společné domácnosti (dále společně uváděni jako “člen”) a nelze ji prodat za účelem finančního zisku.
  4. Zákaznickou kartu mohou používat pouze koncoví uživatelé. Vzhledem k tomu, že partneři jsou maloobchodní prodejci a nabízí zboží koncovým spotřebitelům, vyhrazují si partneři i společnost právo odečíst všechny body z členského konta, které byly získány za nákupy určené k obchodním účelům. Společnost si také vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit členství v programu YESPASS členovi v případě, kdy existují důvodná podezření, že nákupy uskutečněné členem jsou určeny pro obchodní účely (z hlediska objemu nákupů) a nikoliv pro osobní spotřebu.
  5. Společnost si vyhrazuje právo odečíst body z osobního účtu v případě, kdy existuje důvodné podezření na jakékoli jiné podvodné a neoprávněné jednání zaměřené na získání bodů neoprávněným způsobem.
  6. Zákazník je povinen chránit zákaznickou kartu před ztrátou, odcizením, zničením, nebo zneužitím. V případě ztráty, odcizení, zničení, nebo podezření na zneužití zákaznické karty zákazník zákaznickou kartu zablokuje na zákaznickém portálu. Zákazník si poté může registrovat zákaznickou kartu novou, kterou si vyzvedl u kteréhokoliv partnera programu. Za zneužití zákaznické karty před blokací je odpovědný výhradně zákazník.

 

 1. Zákaznická linka
  1. Zákaznická linka zajištuje formou telefonického, e-mailového kontaktu všechny služby související s řešením problémů Zákazníků týkající se Zákaznického programu. Jedná se zejména o provozní problémy, přijímání stížností, podnětů a připomínek Zákazníků.
  2. Telefonní číslo, kontaktní emailová adresa a provozní doba Zákaznické linky jsou uvedeny na Internetových stránkách yespass.cz.

 

 1. Body za nákup a jejich uplatňování
  1. Zákazník získá body za nákup zboží a služeb uskutečněných u partnerů, u kterých se prokázal zákaznickou kartou. Údaje o hodnotě nákupu, počtu připsaných bodů může obsahovat doklad o zaplacení. Informace o bodech a nákupech zboží a služeb jsou vždy k dispozici na zákaznickém portálu.
  2. Body budou připsány po načtení zákaznické karty na identifikačním zařízení (platební terminál, pokladní systém) při placení za nákup zboží a služeb a odeslání informací o nákupu zboží a služeb do provozního systému společnosti.
  3. Body se nepřipisují za hodnotu uplatněných slevových poukázek, počítají se jen z čisté zaplacené částky.
  4. Minimální hodnota nákupu, za kterou jsou přiděleny body, činí 50 Kč. Za každých 25 Kč bude připsán jeden 1 bod. Společnost či partner si dále vyhrazují právo určit, za jaké zboží zákazník body neobdrží. Body nebudou připsány za nákup: (i) zálohových plateb za vratné láhve a obaly. Tyto výrobky jsou také vyloučeny z použití kupónů a slevových poukázek.
  5. Každý partner a poskytovatel odměn může stanovit vlastní pravidla pro připisování a uplatňování Bodů.
  6. Individuální pravidla a podmínky připisování a uplatňování bodů, která jsou odlišná od těchto podmínek, jsou viditelně označeny na obchodním místě partnera programu či poskytovatele odměn.
  7. Společnost může udělit body i za jiné aktivity zákazníka. Počet a jejich uplatňování může být stanoven pro každý takový případ samostatně. Aktuální přehled možností získávání bodů a způsob jejich uplatnění je uveden na internetových stránkách yespass.cz.
  8. Zákazník je oprávněn uplatňovat získané body způsobem stanoveným pro jednotlivé kampaně, poskytovatele odměn a partnery.
  9. Společnost neodpovídá za nemožnost čerpání bodů u partnerů a poskytovatelů odměn, z důvodů na straně partnera či poskytovatele odměn.
  10. V případě nedostupnosti systému pro uplatňování bodů je možné body uplatnit u jiného poskytovatele odměn nebo realizovat další uplatnění později.
  11. V případě pochybností nad oprávněným nabitím bodů zákazníkem je oprávněna společnost zablokovat členské konto a tím znemožnit uplatňování bodů, a to až do objasnění způsobu nabití bodů a potvrzení oprávněnosti nabití. V případě podezření na zneužití pravidel programu, je společnost oprávněna prošetřit získání bodů a případně odebrat sporný počet bodů bez náhrady.
  12. Platnost bodů je 24 měsíců od jejich připsání na účet zákazníka. Odečet neplatných bodů proběhne vždy k 30.6. a 31.12.
  13. Nevyčerpaný zůstatek bodů propadá ve prospěch společnosti. Společnost bude předem informovat zákazníka o blížícím se termínu expirace bodů e-mailem, a to v dostatečném předstihu.

 

 1. Ostatní výhody
  1. Zákazník je oprávněn čerpat další výhody spojené s členstvím v programu na základě předložené zákaznické karty, zejména obchodní nabídky partnerů programu a poskytovatelů odměn určené členům. V případě některých nabídek je nutné použít zákaznickou kartu v identifikačním zařízení (např. uplatnění procentuální (%) slevy na nákup nebo položku nákupu), v některých případech postačí zákaznickou kartu ukázat (např. společenské akce pro členy programu).
  2. Aktuální přehled výhod a způsob jejich získání a uplatnění je uveden na Internetových stránkách yespass.cz .

 

 1. Osobní údaje
  1. Každý člen programu uděluje aktivací svého členského konta svůj souhlas, aby po dobu trvání jeho členství v programu, nejdéle však do odvolání souhlasu, společnost zpracovávala jeho osobní údaje a případně údaje o členech domácnosti vyplněné v registračním formuláři a získané po dobu trvání členství zákazníka v programu, a to pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou zejména realizace marketingových aktivit v rámci programu, registrace člena a jeho příslušných dokladů do účtenkové loterie, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci programu a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané partnery a poskytovateli odměn  („souhlas se zpracováním osobních údajů“). Správcem osobních údajů je společnost.
  2. Pokud zákazník při aktivaci udělil souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je společnost oprávněna mu zasílat, resp. držiteli zákaznické karty informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými, a to nad rámec informací o jeho účasti v programu. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v členském kontu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to po přihlášení v zákaznickém portále, pomocí odkazu v e-mailu nebo prostřednictvím infolinky. Případné odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na účast v programu ani na bodové konto.
  3. Podpisem nebo on-line aktivací je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby společnost a z jejího pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách yespass.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem. K jiným účelům, než je program YESPASS (případně k odsouhlasenému zasílání obchodních sdělení), nebudou osobní údaje zpracovány.
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je člen programu oprávněn kdykoli odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbude společnost oprávnění zpracovávat osobní údaje člena programu pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je společnost oprávněna nadále zpracovávat osobní údaje člena na základě (i) zajištění řádného fungování programu a plnění práv a povinností plynoucích z programu, (ii) oprávněných zájmů společnosti (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách společnosti, inkaso pohledávek a podobně, prevence útoků) a (iii) plnění povinností uložených společnosti veřejnoprávními předpisy, to vše nejméně po dobu trvání členství člena v programu. Pokud člen programu odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebude společnost nadále členovi programu zasílat informace o stavu jeho členského účtu, nároku na finanční bonusy, nároku na odměny a ostatních výhodách programu; tyto informace si člen programu v případě zájmu vyhledá sám bez další součinnosti společnosti (např. přihlášením do členského konta).
  5. Odvolá-li člen programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, je společnost oprávněna členství člena v programu jednostranně ukončit.
  6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu členství v programu. Při nepoužívání zákaznické karty déle jak dva roky však bude účast v programu ukončena a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány.

 

 1. Reklamace
  1. Pro případ reklamace získaných bodů je zákazník povinný uchovat doklad o realizované transakci. Má-li zákazník na základě nastavení v zákaznickém portálu k dispozici doklad o realizované transakci pouze v elektronické podobě, uvede při reklamaci mimo jiné i číslo dokladu, kterého se reklamace týká. Reklamaci je zákazník povinen uplatnit u společnosti do tří (3) pracovních dnů od výskytu takové chyby, a to emailem info@yespass.cz nebo na zákaznické lince.
  2. Společnost ověří reklamaci a nejpozději do 14 pracovních dnů informuje zákazníka o zjištěných okolnostech.
  3. V případě, že byly splněny všechny podmínky pro připsání bodů za reklamovaný nákup, tedy zejména identifikace řádnou kartou programu, dodržení všech podmínek VOP, zajistí společnost dodatečné připsání reklamovaných bodů na konto zákazníka.
  4. Při reklamaci u partnera a vrácení zboží nebo služeb je společnost oprávněna odečíst z členského konta připsané body.

 

 1. Ukončení, pozastavení členství
  1. Členství lze členem ukončit kdykoli zavoláním na zákaznickou linku, zasláním žádosti na e-mail info@yespass.cz nebo doručením žádosti o ukončení na adresu společnosti. Společnost si vyhrazuje právo ukončit členství a smazat nasbírané body z účtu, pokud člen nepoužil svou kartu po dobu 24 měsíců. Členství vyprší po uplynutí 30 dní ode dne přijetí požadavku na ukončení společností.
  2. Společnost je rovněž oprávněna členství ukončit s okamžitou platností, pokud člen nedodrží tyto všeobecné podmínky nebo jakkoli jinak poruší zákaznický program.
  3. Okamžikem zrušení nebo ukončení členství z jakéhokoli důvodu dojde ke zrušení všech bodů, které člen dosud nashromáždil a nevyčerpal. Člen nemůže z tohoto důvodu požadovat vrácení peněz nebo náhradu škody po společnosti, partnerovi či poskytovateli odměn.
  4. Společnost je oprávněna dočasně pozastavit členství a související práva zákazníků (i) z důvodu vyšší moci, (ii) rozhodnutí orgánu veřejné správy, (iii) z důvodu revize a údržby technických zařízení, a to na nezbytně nutnou dobu. O pozastavení členství bude společnost informovat zákazníky na internetových stránkách.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Společnost je oprávněna tyto všeobecné podmínky kdykoli změnit, avšak práva získaná podle předchozích znění těchto všeobecných podmínek budou plně respektována. Nové všeobecné podmínky vstupují v platnost jejich zveřejněním na internetových stránkách www.yespass.cz.
  2. Jakmile nové podmínky vstoupí v platnost, má se za to, že člen souhlasí se změnou všeobecných podmínek použitím karty při platební transakci v kamenné prodejně partnera či poskytovatele odměn.
  3. Ve všech záležitostech, na které se tyto všeobecné podmínky nevztahují, se použijí ustanovení českého práva. Veškeré spory vyplývající z účasti v programu budou urovnány smírně, pokud nebude dosaženo vzájemné dohody, budou spory řešeny příslušným soudem v souladu s příslušnými právními předpisy.
  4. Pokud dojde k jakýmkoli změnám v osobních údajích uvedených v registračním formuláři, je zákazník povinen je oznámit zákaznické podpoře nebo zákaznickému oddělení. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli problémy vzniklé nenahlášením.
  5. Zákazníci nesou odpovědnost za bezpečné uchovávání karet, klíčenek, poukázek a kupónů. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli problémy vzniklé absencí takovýchto bezpečnostních opatření.
  6. Jestliže zaměstnanec společnosti, partnera či poskytovatele odměn poskytne jakékoli informace, které jsou v rozporu s všeobecnými podmínkami, nejde o jejich změnu.
  7. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit program.
  8. Veškerá oznámení předpokládána těmito všeobecnými podmínkami budou doručována prostřednictvím internetových stránek yespass.cz anebo zákaznického portálu. Oznámení se považují za doručená dnem převzetí nebo zaslání potvrzení o doručení v případě doručování e-mailem nebo na zákaznický portál, nebo třetí (3) pracovní den po dni, v němž bylo oznámení zasláno na emailovou adresu.
  9. V případě, že se ustanovení těchto všeobecných podmínek stanou zcela nebo částečně neúčinná nebo neproveditelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení, a takové ustanovení bude nahrazeno účinným ujednáním, které se co nejvíce blíží sledovanému účelu.
  10. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2019.

 

Výhodný nákup

Výhodný nákup

pod jednou střechou
Odběrná místa

Odběrná místa

a prodejny po celé ČR
Doprava zdarma

Doprava zdarma

do partnerské prodejny
Doručení do 3 dnů

Doručení do 3 dnů

od uzavření objednávky
Slevy a výhody

Slevy a výhody

pro věrné zákazníky